Chuốc thuốc mê chơi em tới bến, hàng uy tín thật sự